Особенности польского языка - English Voyage


Знать несколько иностранных языков всегда будет модно. Это дает студенту свободу — путешествия, бизнес, обучение других, личный рост и уверенность. Что касается польского, как рабочий язык он становится очень популярным. Наш преподаватель польского и английского языков по скайп Антон уже рассказал о том, почему нужно учить польский язык

и не полагаться на фрагментарные знания однокоренных и заимствованных слов в русском, украинском и других, которые, бесспорно, имеют много общего с польским языком. Рассмотрим особенности польского языка, сходство с другими языками, а также список ложных друзей пеерводчика с польского.

Предлагаю вам пояснения Антона на польском с переводом на русский язык. Можно сравнить оба языка, обращая внимание на схожесть и различие слов, структуру предложений.

Posiadam znajomość pięciu różnych języków. Są to rosyjski, ukraiński, polski, angielski i włoski. Ostatnio, kiedy zacząłem się uczyć włoskiego, zrozumiałem jedną ciekawą rzecz – im więcej języków znasz, tym łatwiejsza jest nauka każdego następnego.

Я владею пятью разными языками: русским, украинским, польским, английским и волошским (румынским). В последнее время, начав изучать итальянский, я понял одну интересную вещь: чем больше языков ты знаешь, тем легче учить каждый следующий.

W każdym języku są wyrazy lub konstrukcje gramatyczne, które się kojarzą z podobnymi w innym języku. Kto zna ukraiński, temu jest łatwo nauczyć się rosyjskiego, białoruskiego, bułgarskiego, polskiego. Kto zna polski, to spokojnie potrafi nauczyć się słowackiego i czeskiego. A znając, na przykład włoski uda Ci się z łatwością przystąpić do hiszpańskiego, francuskiego lub portugalskiego.

В каждом языке есть выражения или грамматические конструкции, которые связываются с похожими в другом языке. Кто знает украинский, легко выучит русский, белорусский, болгарский, польский. Кто знает польский, тот легко освоит словацкий и чешский. А зная, например, волошский, — испанский, французский или португальский.

Okej dobra, a jak sprawa stoi z polskim? Zwykle jak zaczynam zajęcia z polskiego z uczniami, którzy nigdy nie mieli z nim do czynienia, to za każdym razem pytam, jakie języki znają. Gdy otrzymam odpowiedź, to na tablicy zawsze rysuję okrągły diagram i dzielę go na cztery części. Diagram się nazywa: „Z jakich języków się składa polski”.

Итак, как же дело обстоит с польским? Обычно, когда я начинаю занятия польским с учениками, которые никогда не имели дела с ним, каждый раз я спрашиваю, какие языки они знают. После ответа я на доске всегда рисую круглую диаграмму «Из каких языков состоит польский» и делю ее на четыре части.

polskij

Faktycznie jest tak:
25% — słownictwo podobne do rosyjskiego;
25% — słownictwo podobne do ukraińskiego;
25% — słownictwo podobne do angielskiego;
25% — własne słownictwo polskie.

И фактически получается:
25% — словарный запас, похожий на русский;
25% — словарный запас, похожий на украинский;
25% — словарный запас, похожий на английский;
25% — подлинно словарный польский запас.

Co to ma znaczyć? A oznacza to, że znajomość trzech powyżej wymienionych języków ułatwia naukę polskiego o 75% (słownie – siedemdziesiąt pięć procent).

Что же это должно значить? Бесспорно то, что знакомство с тремя вышеупомянутыми языками облегчает изучение польского на 75% (словесно — семьдесят пять процентов).

No dobrze, ukraiński i rosyjski niby wiadomo, dlaczego pomagają. Wszystkie one wspólnie należą do słowiańskiej rodziny językowej. Ale skąd tutaj angielski? Wynika to z faktu, iż historycznie na rozwój polskiego kiedyś duży wpływ miał język łaciński. Ponadto poszerzający się wpływ angielskiego jako języka międzynarodowego sprawił, że w polskim słownictwie powstały wyrazy nie należące do korzeni słowiańskich.

Ну, хорошо, украинский и русский будто известно, почему помогают. Они принадлежат к славянской языковой семье. Но почему здесь английский? Возникает это из факта, что исторически на развитие польского когда-то большое влияние имел латинский язык. Кроме того, влияние английского как международного языка, которое расширяется, способствовало появлению в польском словарном запасе выражений, не принадлежащих к славянским корням.

Przedstawię jako przykład kilka wyrazów polskich w porównaniu do języka angielskiego:

В качестве примера представляю несколько польских выражений в сравнении с английским языком:

slova-polskij

I takich wyrazów jest od gromada. Czasami nie posiadają one dokładnie takiego samego znaczenia, jak w angielskim, ale jednak sama forma wyrazu zostaje zachowana.

И таких выражений есть множество. Иногда они не имеют точно такого значения, как в английском, но сама форма выражения сохранена.

Inna ciekawa rzecz, to tak zwana „parada błędnych tłumaczeń”. Zdarza się czasami, że w momencie rozmowy z Polakiem możesz nie wiedzieć, jak po polsku będzie jakieś słówko. Osoba w tym przypadku próbuje według swojej wyobraźni dodać ukraińskiemu lub rosyjskiemu słówku polskiego brzmienia i się spodziewa, że to, co zostało powiedziane naprawdę znaczy to samo po polsku. Szczerze mówiąc, strzelając w ten sposób można trafić w około 30% przypadków. Niewiele, prawda? Dlatego warto się tego uczyć.

Другое интересное явление — так называемый «парад ошибочных переводов». Случается иногда, что в момент разговора с поляком ты можешь не знать, как по-польски будет какое-то слово. Человек в этом случае пробует согласно своему воображению прибавить украинскому или русскому слову польского звучания и ожидает, что то, что было сказано, действительно значит то же по-польски. Откровенно говоря, стреляя таким образом можно попасть в приблизительно 30% случаев. Немного, правда? Поэтому стоит учиться.

Chciałbym teraz jeszcze przedstawić krótki szereg wyrazów, których znaczenie nie jest aż tak oczywiste nie zwracając uwagi na podobne brzmienie:

Я хотел бы теперь еще представить короткий ряд выражений, значение которых не так уж очевидно, несмотря на похожее звучание:

polskij-lozhnye-druzya

Takich ciekawostek jest dużo, i im więcej poznaję ten język tym więcej znajduję.

Таких интересных особенностей есть много, и чем больше я знакомлюсь с этим языком, тем больше я их нахожу.

Znajomość wielu języków bardzo pomaga w nauce i daje unikatową możliwość poznania świata i ludzi. Ale jednak ważniejsza jest chęć do tej nauki. Dany język odzwierciedla mentalność danego narodu, a więc poznając język poznajesz specyfikę ich mieszkańców, co też motywuje do nauki. Ponieważ bez motywacji żadna wiedza nie zostanie wchłonięta przez ucznia. Motywacja – to klucz do sukcesu.

Знакомство со многими языками очень помогает в изучении и дает уникальную возможность познать мир и людей. Но что важнее — это желание учиться. Язык отражает ментальность данного народа, следовательно, знакомясь с языком, ты знакомишься со спецификой жителей, что также мотивирует к науке. Поскольку без мотивации никакие знания не будут освоены учеником. Мотивация — то ключ к успеху.

От себя могу добавить, что изучение любого языка необходимо осуществлять с комплексе: сравнивать лексику с другими языками, а также изучать новые слова, записывая перевод другими иностранными языками. Такой подход не только сделает процесс эффктивным, но и более увлекательным. Особенности польского языка и интересны. Успехов каждому, кто изучает польский язык!

Изучать польский язык, а также и другие языки (немецкий, французский, испанский, украинский) по скайп можно у нас в онлайн школе English Voyage. Ждем всех желающих (и детей, и взрослых) на бесплатный пробный урок!)

Вы также можете ознакомиться с другими материалами на тему «Изучение иностранных языков»:

Особенности польского языка

Одно мнение о “Особенности польского языка

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *